• Statuten Excelsior

  KANTOOR

   VAN NOTARIS

   Mr. JSC. ELFRINK

   TE ZETTEN

  AFSCHRIFT

  van de akte, houdende wijziging van de

  STA TUT E N

  van de vereniging:

  "Sportvereniging Excelsior”,

  Gevestigd in de gemeente Valburg,

  d. d. 18 juli 1979.

  Op heden de achttiende juli negentien honderd negen en zeventig, zijn voor mij, Mr.Johannes Sylvester Cecile Elfrink, notaris ter standplaats Zetten (gemeente Valburg), verschenen:

  • de heer Hendrik Vos, onderwijzer, wonende te Zetten, Kerkstraat 13, volgens zijn verklaring ten deze handelende in hoedanigheid van voorzitter van de vereniging: "Sportvereniging Excelsior", gevestigd in de gemeente Valburg.
  • de heer Adrianus Aalberts, administrateur, wonende te Zetten, Marshallstraat 2, volgens zijn verklaring ten deze handelende in  hoedanigheid van secretaris van voormelde vereniging, alsmede in zijn hoedanigheid van lasthebber van de overige bestuursleden dier vereniging, te weten:
  • de heer Gerrit Jan van Holland, conciërge, wonende te Andelst, Tielsestraat 186;
  • de heer Cornelis Aale van de Geer, zonder beroep, wonende te Zetten, Wilhelminaplein 1;
  • de heer Hendrik Petrus van Schaik, ambtenaar bij de posterijen, wonende te Zetten, Schweitzerstraat 8;
  • de heer Peter van Hal, zonder beroep, wonende te Herveld, Spoorstraat 17;
  • de heer Jan Hendrik van Schaik, conciërge, wonende te Zetten, Irenestraat 11;
  • de heer Pieter van Vlaanderen, fabriekarbeider, wonende te Andelst, Julianastraat 25;
  • de heer Hans de Langen, monteur, wonende te Zetten, Marshallstraat 9,

  van welke lastgevingen blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke na vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die lasthebber en mij, notaris, getekend te zijn, aan de.e akte is vastgehecht.

  De comparanten verklaarden, dat in de algemene ledenvergadering der voormelde vereniging, gehouden op zes april negentien honderd negen en zeventig, met algemene stemmen werd besloten de statuten van gemelde vereniging te wijzigen en opnieuw in hun geheel vast te stellen en de gewijzigde statuten vast te leggen in een notariële akte.

  Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, dat de statuten der vereniging thans luiden als volgt:

  Naam en zetel.

  Artikel 1.

  1. De vereniging is genaamd: "Sportvereniging Excelsior" en werd opgericht op negen februari negentien honderd twintig. Zij heeft haar zetel in de gemeente Valburg
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen.

  Duur.

  Artikel 2.

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.

  Doel.

  Artikel 3.

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB):
   1. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden, uitgezonderd op zondag;
   2. wedstrijden en oefeningen te doen houden, uitgezonderd op zondag;
   3. andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

  Leden.

  Artikel 4.

  1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste, ereleden, ondersteunende leden en donateurs.
  2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten, overeenkomstig het in lid 8 bepaalde.
  3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen gewoon lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden
  4. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun verdienste jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling deze vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling deze vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
  5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling deze vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
  6. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het jaarlijks storten van een minimum contributie,vastgesteld bij huishoudelijk reglement en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  7. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die jaarlijks een vrije bijdrage storten, zonder verdere rechten of verplichtingen.
  8. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.

  Het bestuur beslist over toelating.

  Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

  1. Leden van verdienste en ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
  2. Ondersteunend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over toelating beslist.
  3. Het lidmaatschap is persoonlijk.
  4. Het lidmaatschap eindigt:
   • door overlijden van het lid;
   • door opzegging door het lid;
   • door opzegging namens de vereniging;
   • door royement als bedoeld in artikel 6 lid 4.

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.

  Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste juli in het bezit van de secretaris moet zijn.

  Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen

  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste juli niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk, met opgave van reden(en).

  Verplichtingen.

  Artikel 5.

  1. De leden zijn verplicht:Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
   • de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
   • de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.
   • de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden.
   • de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

  Straffen.

  Artikel 6.

  1. AlgemeenHet bestuur is bevoegd om, in geval van overtreding(en) de volgende straffen op te leggen
   • In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging is, ofwaardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
   • Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen ofnalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB ofwaardoor de belangen van de KNVB ofvan de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
  2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twee maanden worden opgelegd en dient schriftelijk aan het betrokken lid te worden medegedeeld.
  •             berisping;
  •             schorsing;
  •             royement

  Gedurende een periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

  Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen, indien het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt.

  1. Royement van lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.
  2. Royement geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste, per aangetekend schrijven, met opgave van reden(en) in kennis stelt.
  3. Het bestuur stelt tevens de KNVB in kennis.
  4. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
  5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  6. Het besluit der algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
  7. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

  Geldmiddelen.

  Artikel 7.

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd kan worden vastgesteld.
   • contributie van de leden;
   • ontvangsten uit wedstrijden;
   • andere inkomsten.

  Zij kunnen daartoe in categorieën, die een verschillende bijdrage betalen, worden ingedeeld.

  1. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt.

  Ondersteunende leden.

  Artikel 8.

  1. De vereniging kent naast leden ook ondersteunende leden.
  2. De ondersteunende leden zijn die natuurlijke-, of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.
  3. Ondersteunende leden hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens het huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van ondersteunende leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor bet lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Bestuur.

  Artikel 9.

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee bestuursleden, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen, waarvan de voorzitter in functie. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  2. KandidaatstellingIn zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
   • Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
   • Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
  3. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de  opgedragen taak.
  4. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn.
  6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   • door het eindigen van het lidmaatschap;
   • door schriftelijk bedanken als bestuurslid.

  Besluitvorming van het bestuur.

  Artikel 10.

  1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de vorige stemming.
  3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

   Vertegenwoordiging.

   Artikel 11.

  Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuurders kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

  1. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
  2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

  Rekening en verantwoording.

  Artikel 12.

  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van een verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  3. KascommissieVereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
   • De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
   • De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
   • De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
  5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording trekt het bestuur tot décharge.
  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

  Algemene vergaderingen.

  Artikel 13.

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
  3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
   • Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
   • Jaarverslag van de secretaris;
   • Jaarverslag van de penningmeester;
   • Verslag van de kascommissie;
   • Vaststelling van de begroting;
   • Vaststelling van de contributies;
   • Verkiezing bestuursleden;
   • Verkiezing leden van de karcommissie;
   • Rondvraag.
  4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
  5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.

  Toegang en besluitvorming algemene vergadering.

  Artikel 14

  1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden die op één juli van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt, brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens één stem uit.
  2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen
  3. Een stem gerechtigd lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn betreffen.
  4. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
  5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
  6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen
  7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij herstemmen de stemmen staken beslist het lot.
  8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
   • blanco zijn;
   • zijn ondertekend;
   • onleesbaar zijn;
   • een persoon niet duidelijk aanwijzen;
   • de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
   • voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
   • meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
  9. Besluitvorming
   • Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk ie vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van een genomen besluit eveneens beslissend.,
   • Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk ofschriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsvervolgen van de vorige stemming.

  Leiding en verslaggeving algemene vergadering.

  Artikel 15.

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of diens plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook door deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
  2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

  Statutenwijziging.

  Artikel 16.

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering, ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen v66r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen v66r de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en of schriftelijk aan alle leden worden toegezonden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig lof vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde der stemmen.
  4. Het in lid 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

  Ontbinding en vereffening.

  Artikel 17.

  1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  2. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, tot ontbinding worden besloten.
  3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de vergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de sportbeoefening te bevorderen.
  6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor Amateurisme van de KNVB.
  7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de.vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd "in liquidatie".

  Huishoudelijk reglement.

  Artikel 18.

  1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributie en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
  2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden der vereniging.
  3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van- of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijkingen door de wet of de statuten zijn toegestaan.

  De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

  Waarvan akte in minuut is verleden te Zetten ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld.

  Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

  Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

  H.Vos, A.Aalberts, J.S.C.Elfrink

  VOOR AFSCHRIFT: