Sponsors

Veilig sportklimaat bij Excelsior

2 februari 2017 16:30


Veilig sportklimaat bij Excelsior


Sporten in een veilige omgeving bij SV Excelsior Het is belangrijk dat iedereen die, op welke wijze ook, betrokken is bij SV Excelsior zich veilig en vertrouwd voelt. Dit betekent niet alleen dat alle leden moeten kunnen sporten binnen een fysiek veilige omgeving, maar dat alle leden zich fysiek veilig moeten voelen. Alle mensen die in onze vereniging actief zijn hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige omgeving.

Grensoverschrijdend gedrag/seksueel misbruik of intimidatie kan overal voorkomen, ook bij onze vereniging. Als bestuur hebben wij de taak deze kans zo klein mogelijk te maken via het bepalen van de koers en beleid van de vereniging.

In dit beleid zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van de volgende punten:
 • gedragsregels 
 • aannamebeleid 
 • vertrouwenscontactpersoon 

Als het gaat om omgaan met jeugdleden conformeert SV Excelsior zich aan onderstaande gedragsregels van NOC*NSF.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te v1erkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid
Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom hanteert SV Excelsior een aannamebeleid als het gaat om vrijwilligers die actief zijn binnen de jeugd. Volgende stappen worden daarvoor genomen:
 • Houd een kennismakingsgesprek
 • Check referenties (contact met vereniging waar vrijwilliger vandaan komt)
 • VOG aanvragen (elke 3-5 jaar herhalen)
 • Begeleider lid van de bond maken en als dat niet kan: VOT laten tekenen (= Verklaring Onderwerping Tuchtrecht). Daarmee valt begeleider onder tuchtrecht van de bond en is daarvan dan ook op de hoogte (voorbeeld op site NOC*NSF)
 • Begeleider bekend maken met gedragsregels

SV Excelsior heeft een (externe) vertrouwenscontactpersoon(VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over/of te maken heeft met (seksueel)grensoverschrijdend gedrag.  

Excelsior heeft geen eigen VCP, maar er kan contact opgenomen worden met een van de vertrouwenscontactpersonen van de KNVB (vcp@knvb.nl) of met een casemanager van het Centrum voor Veilige Sport Nederland van NOC*NSF (voor bereikbaarheid zie: www.centrumveiligesport.nl).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!